krubusara


แผนการสอนลูกเสือม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

กิจกรรม  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

เรื่อง  องค์การลูกเสือโลก  (1)                                                                           เวลา  1  ชั่วโมง

                                                                                                                                               

 

สาระสำคัญ

                   คณะลูกเสือแห่งชาติ   มีส่วนสำคัญในการให้ความสัมพันธ์กับองค์การลูกเสือโลกและนานาประเทศให้เกิดความรักความผูกพันฉันพี่น้อง     ส่งเสริม ความสัมพันธ์ของลูกเสือนานาชาติ   ตลอดจนบทบาทของตนเองที่มีต่อลูกเสือนานาประเทศให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                   ลูกเสือบอกถึงกิจกรรมองค์การลูกเสือโลกได้

                        1.  บอกกิจการองค์การลูกเสือโลกได้

                        2.  บอกความสัมพันธ์ลูกเสือนานาชาติได้

 

เนื้อหาสาระ

                   1.  กิจการขององค์การคณะลูกเสือโลก

                   2.  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

                   1.  เปิดประชุมกอง             

2.  ลูกเสือเล่นเกม   “ แข่งเรือบก ”

                   3.  แบ่งกลุ่มลูกเสือออกเป็น  4  กลุ่ม

                   4.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการจัดองค์การลูกเสือโลก

                   5.  ลูกเสือแต่ละกลุ่มแยกไปตามฐานทั้ง 4 ฐาน

                   6.  ลูกเสือแต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้ เรื่อง กิจการองค์การ

              7.  ลูกเสือโลกและความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ ตามฐานดังนี้  

              (มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้สัญญาณเปลี่ยนฐาน)

ฐานที่ 1  เรื่อง  สมัชชาลูกเสือโลก              

       ฐานที่ 2  เรื่อง  คณะกรรมการลูกเสือโลก

       ฐานที่ 3  เรื่อง  สำนักงานลูกเสือโลก

       ฐานที่ 4  เรื่อง  การประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก

                   8.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเล่าเรื่องสั้น เรื่อง “ผู้นำวัยรุ่น” 

                   9.  ลูกเสือช่วยกันคิดคติสอนใจเขียนลงในกระดาษ แล้วนำไป  ติดไว้ที่ป้ายนิเทศห้องลูกเสือในวันรุ่งขึ้น

                   10.  ผู้บังคับบัญชากล่าวชมเชย

                   11.  พิธีปิดประชุมกอง

 

 

สื่อการเรียนการสอน

1.  เอกสารสำหรับรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

2.  เกม  “เรืออับปาง”

3.  ใบความรู้  เรื่อง กิจกรรมองค์การลูกเสือโลก

4.  เรื่องสั้น   เรื่อง “ผู้นำวัยรุ่น”

 


การวัดและประเมินผล

                   ผู้ประเมิน             

                          ผู้บังคับบัญชาประเมิน

                          ลูกเสือประเมิน

                   สิ่งที่ต้องการวัดและวิธีวัด

                          ประเมินพฤติกรรมความมีวินัย  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และความรับผิดชอบโดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  โดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                          ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  โดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                   เครื่องมือวัด         

                          แบบประเมินพฤติกรรม

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม

                   เกณฑ์การวัดและประเมิน

                          ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80    

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม/การปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80

                          ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80

 

กิจกรรมเสนอแนะ / กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1.  ควรแจกใบความรู้ให้ลูกเสือไปศึกษามาก่อน

2.  ห้องลูกเสือควรมีแผนภูมิโครงสร้างองค์การลูกเสือโลก   ศึกษาเพิ่มเติม

3.  ครูควรเตรียมเนื้อหาหรือใบความรู้ให้ลูกเสือได้ศึกษาครบทุกฐาน


ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

                   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                            ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ

                                                                                          ( ............................................. )

                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                ................/................/.........                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

                   ผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                        ลูกเสือทั้งหมด   คน 

                             – ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับดี    คน  คิดเป็นร้อยละ   

                              – ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับปานกลาง   คน  คิดเป็นร้อยละ 

                             – ไม่ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับปรับปรุง – คน  คิดเป็นร้อยละ 

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การปรับปรุงแก้ไข

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                    ลงชื่อ...............................................ผู้สอน

                                                                            ( ........................................ )

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

                                                            ……../…………./…………

 

 


 

เกม  “แข่งเรือบก”

 

                   วิธีเล่น

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอน    หันหลังให้เส้นเริ่มต้น    นายหมู่อยู่หัวแถวหันหน้าเข้าหาลูกหมู่เป็นนายท้ายเรือ  แล้วเอาไม้พลอง  2 อัน  สอดเข้าใต้ระหว่างขาของทุก ๆ  คน   ลูกเสือจับไม้พลองเป็นหมู่ ๆ  ไป   (เปรียบเหมือนเรือ)   พอให้สัญญาณเริ่มเล่น    ให้ทุกคนวิ่งถอยหลังไปทั้ง ๆ  ที่ไม้พลองสอดอยู่ใต้ขา     นอกจากนายหมู่คอยบอกเรือให้แล่นให้ตรง   ทางขวาหรือซ้าย    ไปยังจุดที่อยู่ห่างออกไป   10   เมตร   แล้วให้เรือแล่นกลับลำ   กลับมาที่จุดตั้งต้น   หมู่ใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ใบความรู้

เรื่อง   กิจการขององค์การลูกเสือโลก

 

สมัชชาลูกเสือโลก   (World   Scout    Conference)

                   สมัชชาลูกเสือโลก  คือ   ที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่าง ๆ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  131  ประเทศ

                   สมัชชาลูกเสือโลกประชุมกันทุก  2  ปี  จะเป็นประเทศใดนั้นต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศที่เป็นสมาชิก  ประเทศละ 6     คน  สมาชิกดังกล่าวนี้  จะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนลับเลือกตั้งคณะกรรมการลูกเสือโลกต่อไป

                   หน้าที่ของสมัชชาลูกเสือโลก

                   1.  กำหนดนโยบายทั่วไปของคณะลูกเสือโลก

                   2.  พิจารณารับสมาชิกใหม่และตัดสินชี้ขาดการขับออกจากสมาชิกภาพ

                   3.  เลือกตั้งคณะกรรมการลูกเสือโลก

                        4.  พิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการลูกเสือโลก

                        5.  พิจารณาแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของคณะลูกเสือโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ใบความรู้

เรื่อง   กิจการขององค์การลูกเสือโลก

 

คณะกรรมการลูกเสือโลก

                   คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบด้วยบุคคล   12   คน    จากประเทศสมาชิก  12 ประเทศ เลือกตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในตำแหน่งวาระ  6  ปี 

                   ประเทศไทย  ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้เป็นเจ้าภาพ  ในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 19 – 23  กรกฎาคม 2536  ณ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ปาร์ค 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก

                   1.  ส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก

                   2.  แต่งตั้ง  เลขาธิการและรองเลขาธิการของสำนักงานลูกเสือโลก

                   3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือโลก

                   4.  จัดหาเงินทุนสำหรับส่งเสริมการลูกเสือโลก

                   5.  พิจารณาให้เครื่องหมาย ลูกเสือสดุดี  แก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจการลูกเสือโลก

                   ผู้แทนคณะกรรมการลูกเสือไทย  ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการลูกเสือโลก  มี  2 ท่าน  ดังนี้

                   1.  นายอภัย    จันทวิมล   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

                   2.  นายแพทย์บุญสม   มาร์ติน   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้

เรื่อง   กิจการขององค์การลูกเสือโลก

 

 

สำนักงานลูกเสือโลก

                                      สำนักงานลูกเสือโลกทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการปฏิบัติตามคำสั่ง     หรือมติของสมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก  ค.ศ. 1968 ได้ย้ายไปอยู่เมืองเจนีวา   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน

                   นอกจากนี้ยังมีสำนักงานอีก  5  เขต  คือ

                        เขตอินเตอร์ – อเมริกา              ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซ   ประเทศคอสตาริกา

                        เขตเอเชีย – แปซิฟิก                 ตั้งอยู่เมือง มะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์

                        เขตอาหรับ                               ตั้งอยู่ที่เมืองไคโร  ประเทศอียิปต์

                        เขตยุโรป                                  ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                        เขตแอฟริกา                             ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบี    ประเทศเคนยา

                   ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติกับกิจการลูกเสือของทุกประเทศ      มีหลักการที่สำคัญอย่างเดียวกัน  ดังนี้

                   1.ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน

                   2.มีความศรัทธาในมิตรภาพ และความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก

                   3.การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

                   4.การยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

                   5.การเข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

                   6.มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง

                   7.มีกำหนดการพิเศษสำหรับการฝึกอบรมโดยอาศัย

                        –ระบบหมู่ / กลุ่ม

                        –การทดสอบเป็นขั้น ๆ

                        –เครื่องหมายวิชาพิเศษ

                        –กิจกรรมกลางแจ้ง


 

ใบความรู้

เรื่อง   กิจการขององค์การลูกเสือโลก

 

 

การประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก

                   คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคฯที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน 10 คนและอยู่ในตำแหน่งได้เทอมละ  6  ปี  คณะกรรมการลูกเสือภาค ฯ จะดำเนินการเลือกประธานและรองประธานกันเอง ในการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคฯ ทุกครั้ง กรรมการ  5  คน   จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และจะมีการเลือกตั้งกรรมการคนใหม่   จำนวน   5  คน  เข้ามาแทนที่ผู้ออกหรือลาออก  หรือ  ถึงแก่กรรม

                   ประเทศไทยได้มีหลายท่านที่ได้รับเลือก   เป็นกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย –   แปซิฟิก  ในยุโรปมีลูกเสือ 1.5  ล้านคน   แม้ว่าจำนวนลูกเสือจะไม่เพิ่มพูน  แต่ก็ยังสามารถยืนหยัดจำนวนคงที่อยู่ได้  และเน้นในทางสมาคมร่วมกันระหว่างลูกเสือกับลูกเสือหญิงซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์และวิธีการของลูกเสือ

                   ในเขตเอเชีย – แปซิฟิก  เป็นเขตที่มีความเจริญงอกงามมากที่สุดกว่าทุกเขต   มีประชากรลูกเสือเกินกว่า  5  ล้านคน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการลูกเสือได้ตอบสนองความต้องการของประเทศ   ที่กำลังพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสั้น    

เรื่อง   “ ผู้นำวัยรุ่น “

 

                   กบฝูงหนึ่ง    มีกบหนุ่มเป็นหัวหน้า    หากินอยู่ที่สระชายป่าแห่งหนึ่ง

                   นานวันอาหารหมดจึงปรึกษากันว่าควรอพยพไปหากินในที่ใหม่  ขณะนั้นนกยางเจ้าเล่ห์บินผ่านมา ก็แนะนำว่า “ ข้าพบสระในป่าไกลออกไปมีอาหารของพวกเจ้ามากมาย  

ถ้าจะไปที่นั่น  ข้าจะอาสาคาบพวกเจ้าไปส่งให้”

                   กบหนุ่มหัวหน้าไม่มีความยั้งคิดก็ตอบตกลงไปนกยางก็คาบพวกกบ

ไปทีละตัวและมันก็กินเสีย ทีละตัวจนหมดฝูง

                   นกยางบินกลับมาที่สระนั้นเห็นมีปูมากก็อยากกินปูอีกจึงออกอุบายบอกปูว่า  “ พวกเจ้าไม่อพยพไปอยู่สระใหม่เช่นเดียวกับพวกกบหรือ”

                   ปูเฒ่าหัวหน้าปูในสระนั้นรู้ทันเล่ห์กลของนกยาง  จึงออกอุบายว่า

                   “ ข้าอยากไปตรวจดูก่อน  แต่เจ้าต้องให้ข้ากอดคอเจ้าไปนะ   ข้าจึงไป”

                   นกยางหลงกลปูเฒ่า  จึงให้ปูกอดคอไป  พอนกยางก้มคอให้ปูกอด

 ปูเฒ่าได้โอกาสก็พูดว่า   “ เจ้าหลอกกินพวกกบหมดแล้ว  จะมาหลอกกินพวกข้าอีก   แต่ข้านี่แหละจะกินเจ้าเสียก่อน” ว่าแล้วปูเฒ่าก็เอาก้ามอันแข็งแรงทั้งสองหนีบคอนกยางจนตาย

 

 

                                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

กิจกรรม  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

เรื่อง  องค์การลูกเสือโลก  (2)                                                                           เวลา  1  ชั่วโมง

                                                                                                                                               

 

สาระสำคัญ

                   คณะลูกเสือแห่งชาติ   มีส่วนสำคัญในการให้ความสัมพันธ์กับองค์การลูกเสือโลกและนานาประเทศให้เกิดความรักความผูกพันฉันพี่น้อง     ส่งเสริม ความสัมพันธ์ของลูกเสือนานาชาติ   ตลอดจนบทบาทของตนเองที่มีต่อลูกเสือนานาประเทศให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                   ลูกเสือบอกถึงกิจกรรมองค์การลูกเสือโลกได้

                        1.  บอกกิจการองค์การลูกเสือโลกได้

                        2.  บอกความสัมพันธ์ลูกเสือนานาชาติได้

 

เนื้อหาสาระ

                   1.  กิจการขององค์การคณะลูกเสือโลก

                   2.  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

                   1.  เปิดประชุมกอง             

2.  ลูกเสือเล่นเกม   “ แข่งเรือบก ”

              3.  ทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว  โดยให้ลูกเสือเรียนรู้ครบทุกฐานแล้วให้มารวมกันที่ผู้บังคับบัญชา

                   4.  ลูกเสือสรุปสาระสำคัญของแต่ละฐานและจดบันทึกลงสมุด

                   10.  ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะเพิ่มเติมส่วนที่ขาด

                   11.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเล่าเรื่องสั้น  เรื่อง “ผู้นำวัยรุ่น” 

                   12.  ลูกเสือช่วยกันคิดคติสอนใจเขียนลงในกระดาษ แล้วนำไป  ติดไว้ที่ป้ายนิเทศห้องลูกเสือในวันรุ่งขึ้น

                   13.  ผู้บังคับบัญชากล่าวชมเชย

                   14.  พิธีปิดประชุมกอง                               

 

 

สื่อการเรียนการสอน

1.  เอกสารสำหรับรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

2.  เกม  “เรืออับปาง”

3.  ใบความรู้  เรื่อง กิจกรรมองค์การลูกเสือโลก

4.   เรื่องสั้น   เรื่อง “ผู้นำวัยรุ่น”

 


การวัดและประเมินผล

                   ผู้ประเมิน             

                          ผู้บังคับบัญชาประเมิน

                          ลูกเสือประเมิน

                   สิ่งที่ต้องการวัดและวิธีวัด

                          ประเมินพฤติกรรมความมีวินัย  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และความรับผิดชอบโดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  โดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                          ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  โดยผู้บังคับบัญชาและเพื่อนลูกเสือเป็นผู้ประเมิน

                   เครื่องมือวัด         

                          แบบประเมินพฤติกรรม

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม

                   เกณฑ์การวัดและประเมิน

                          ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80    

                          สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม/การปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80

                          ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80

 

กิจกรรมเสนอแนะ / กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1.  ควรแจกใบความรู้ให้ลูกเสือไปศึกษามาก่อน

2.  ห้องลูกเสือควรมีแผนภูมิโครงสร้างองค์การลูกเสือโลก   ศึกษาเพิ่มเติม

3.  ครูควรเตรียมเนื้อหาหรือใบความรู้ให้ลูกเสือได้ศึกษาครบทุกฐาน


ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

                   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                            ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ

                                                                                          ( ............................................. )

                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                ................/................/.........                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

                   ผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                        ลูกเสือทั้งหมด   คน 

                             – ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับดี    คน  คิดเป็นร้อยละ   

                              – ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับปานกลาง   คน  คิดเป็นร้อยละ 

                             – ไม่ผ่านเกณฑ์  การประเมินระดับปรับปรุง – คน  คิดเป็นร้อยละ 

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การปรับปรุงแก้ไข

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                    ลงชื่อ...............................................ผู้สอน

                                                                            ( ........................................ )

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

                                                            ……../…………./…………

 

 


 

เกม  “แข่งเรือบก”

 

                   วิธีเล่น

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอน    หันหลังให้เส้นเริ่มต้น    นายหมู่อยู่หัวแถวหันหน้าเข้าหาลูกหมู่เป็นนายท้ายเรือ  แล้วเอาไม้พลอง  2 อัน  สอดเข้าใต้ระหว่างขาของทุก ๆ  คน   ลูกเสือจับไม้พลองเป็นหมู่ ๆ  ไป   (เปรียบเหมือนเรือ)   พอให้สัญญาณเริ่มเล่น    ให้ทุกคนวิ่งถอยหลังไปทั้ง ๆ  ที่ไม้พลองสอดอยู่ใต้ขา     นอกจากนายหมู่คอยบอกเรือให้แล่นให้ตรง   ทางขวาหรือซ้าย    ไปยังจุดที่อยู่ห่างออกไป   10   เมตร   แล้วให้เรือแล่นกลับลำ   กลับมาที่จุดตั้งต้น   หมู่ใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

กิจกรรม  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

เรื่อง  ลูกเสือกับการบริการ  (1)                                                                        เวลา  1  ชั่วโมง

                                                                                                                                               

 

สาระสำคัญ

                   ลูกเสือกับการบริการ   เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นนิสัย  เพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือชุมชน   ในโอกาสต่าง ๆ  ทำด้วยความศรัทรา   เต็มใจ   แม้จะไม้ได้รับการขอร้อง   จากบุคคลหรือชุมชนแต่อย่างใด

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                    ลูกเสือบอกความหมายของการบริการ  รู้หน้าที่ของหมู่บริการ  และกระทำตน                   เป็นผู้บริการที่ดีได้              

                   1.  ลูกเสือบอกความหมายของการบริการได้

                   2.  ลูกเสือบอกกฎของลูกเสือกับการบริการได้

                   3.  ลูกเสือบอกหน้าที่ของหมู่บริการได้

                   4.  ลูกเสือปฏิบัติตนให้เป็นกิจนิสัยในการบริการได้

 

สาระการเรียนรู้

                   1.  ความหมายของการบริการ

                   2.  กฎของลูกเสือกับการบริการ

                   3.  หน้าที่ของหมู่บริการ

                   4.  ประโยชน์ของการบริการ

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

                   1.  พิธีเปิดประชุมกอง

                   2.  ลูกเสือร้องเพลง  “หมู่บริการ”   ตามเอกสารเพลง

                   3.  ผู้บังคับบัญชาสนทนาและบอกวิธีการเรียนตามฐานต่าง ๆ

                   4.  แบ่งกลุ่มลูกเสือเป็น  3  กลุ่ม

                   5.  แยกลูกเสือไปศึกษาใบความรู้ตามฐานต่าง ๆ  3  ฐาน 

–   ฐานที่  1    ศึกษาใบความรู้  เรื่อง    ความหมายของการบริการ

                     และกฎของลูกเสือกับการบริการได้                         

–   ฐานที่  2    ศึกษาใบความรู้  เรื่อง    กฎของลูกเสือกับการบริการ

                      ข้อ  3,  4

–   ฐานที่  3    ศึกษาใบความรู้  เรื่อง    กฎของลูกเสือกับการบริการ

                      ข้อ  5,  8,  10

                   1.  รวมลูกเสือและร่วมกันสรุปความสำคัญจากฐานต่าง ๆ

                   2.  มอบใบงาน  ตารางการให้บริการ  ไปทำทั้งที่บ้านมาส่งในสัปดาห์หน้า

                   3.  ผู้บังคับบัญชาเล่าเรื่องสั้น  เรื่อง  “ใครสำคัญ”

                   4.  ลูกเสือเขียนคติสอนใจจากเรื่องสั้นส่งผู้บังคับบัญชา

                   5.  ผู้บังคับบัญชานำผลงานคติสอนใจไปติดที่ป้ายนิเทศ

                   6.  ผู้บังคับบัญชากล่าวชมเชยการปฏิบัติของลูกเสือเพื่อเป็นกำลังใจ

                   7.  พิธีปิดประชุมกอง      

                   1.  พิธีเปิดประชุมกอง

                   2.  ลูกเสือเล่นเกม  “รวมเงิน”

                   3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

                   4.  เรียกลูกเสือรวมกอง

                   5.  ผู้บังคับบัญชาสนทนาและบอกวิธีการเรียนตามฐานต่าง ๆ             

6            แบ่งกลุ่มลูกเสือเป็น  2  กลุ่ม

                   7.  แยกลูกเสือไปศึกษาใบความรู้ตามฐานต่าง ๆ   2   ฐาน                           

–   ฐานที่  1   ศึกษาใบความรู้  เรื่อง    หมู่บริการ

–   ฐานที่  2   ศึกษาใบความรู้  เรื่อง    ประโยชน์ของการบริการ


                   8.  รวมลูกเสือและให้สรุปผลการเรียนจากฐานต่าง ๆ

                   9.  ผู้บังคับบัญชาเล่าเรื่องสั้น  “ความรอบคอบ”

                   10.  ลูกเสือเขียนคติสอนใจจากเรื่องสั้นส่งผู้บังคับบัญชา

                   11.  ผู้บังคับบัญชานำคติสอนใจไปติดที่ป้ายนิเทศ

                   12.  ผู้บังคับบัญชากล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของลูกเสือเพื่อเป็นกำลังใจ

                   13.  พิธีปิดประชุมกอง    

 

5.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

                   1.  เอกสารเพลง   “หมู่บริการ”

                   2.  ใบความรู้&nb


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.161437 sec.