jumjim


ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                         เวลาเรียน  1  ชม.

วิชา  กิจกรรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           ภาคเรียนที่  1

 

1.  สาระสำคัญ

               การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    การใช้อาวุธประจำตัวตลอดจนการแสดงความเคารพ        และ คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีกฎหมายข้อบังคับพระราชบัญญัติรองรับที่สร้างระเบียบวินัยให้กับลูกเสือ    ทำให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้ปฏิบัติและผู้พบเห็น      และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป

 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายทาง                                                       

       ลูกเสือแต่งเครื่องแบบ   แสดงความเคารพ และบอกคติพจน์  ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ได้อย่างถูกต้อง                 

                2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนำทาง

2.2.1   บอกการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้

2.2.2   บอกการทำความเคารพในท่าอาวุธได้                                

2.2.3   บอกการทำความเคารพในท่า  “ วันทยหัตถ์ “  ได้

2.2.4   เลือกไม้ง่ามเป็นอาวุธประจำตัวได้เหมาะสมและใช้อาวุธ ท่าเบื้องต้นได้ถูกต้อง

2.2.5   ลูกเสือบอกคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้

  1. 3.       เนื้อหาสาระ

3.1  ระเบียบการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3.2  ระเบียบท่าแสดงความเคารพ  ท่ามือเปล่า  และท่าอาวุธ

3.3  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ

3.4  คติพจน์ของลูกเสือ 

 

 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน

4.1   ขั้นเตรียมการสอน   (10  นาที)

                4.1.1  มอบเอกสารและแนะนำการปฏิบัติกิจกรรมให้รองผู้กำกับลูกเสือ

4.1.2  ผู้บังคับบัญชาเรียกลูกเสือรวมแบ่งหมู่เป็น 4 หมู่ หมู่ละ 8 คน

4.1.3  เรียกลูกเสือเปิดประชุมกอง               

4.1.4  ลูกเสือร้องเพลง “ มองหา “   

4.1.5  ลูกเสือทำแบบประเมินผลก่อนเรียน

4.1.6  แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการเรียนรู้ 

 

4.2  ขั้นสอน  (45  นาที)

             4.2.1  ผู้กำกับกล่าวต้อนรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และแนะนำให้รู้จักผู้บังคับบัญชา                                          

4.2.2  ผู้บังคับบัญชานำเครื่องแบบลูกเสือแสดงให้ลูกเสือในกองดู พร้อมอธิบาย

เรื่องเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

4.2.3  ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาใบความรู้ที่  1.1  เรื่อง   ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่             

4.2.4       ตัวแทนลูกเสือแต่ละหมู่บอกใจความสำคัญในใบความรู้ที่ 1.1 

4.2.5  ผู้บังคับบัญชา   ช่วยเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด ให้กับลูกเสือและ ลูกเสือจดบันทึก

ลงในสมุดของตนเองทุกคน

4.2.6  ผู้บังคับบัญชาเล่าเรื่องสั้น   เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก“

4.2.7  ลูกเสือช่วยกันคิดคติสอนใจจากเรื่องสั้น          

 

4.3  ขั้นสรุป  (5  นาที)

4.3.1  ผู้บังคับบัญชาสนทนาและกล่าวคำชมเชยเพื่อเป็นการเสริมแรง        

4.3.2  ลูกเสือทำแบบประเมินผลหลังเรียน  ส่งผู้บังคับบัญชา

4.3.3  ลูกเสือทำแบบประเมินผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ส่งผู้บังคับบัญชา

4.3.4   พิธีปิดประชุมกอง                 

 

 

 

5.  สื่อการเรียนการสอน

5.1      เอกสารสำหรับรองผู้กำกับลูกเสือ                          

5.2      เพลง  “ มองหา  “                   

5.3      เครื่องแบบลูกเสือ

5.4      ใบความรู้ที่  1.1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

5.5      เรื่องสั้น เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก“

 

6.  การวัดผลประเมินผล

6.1  วิธีการวัดผล

6.1.1 ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน - หลังเรียน

6.1.2 สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม

6.1.3 ตรวจแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6.2  เครื่องมือ

6.2.1 แบบประเมินผลก่อนเรียน - หลังเรียน

6.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

6.2.3 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6.3  เกณฑ์การประเมินผล

                                6.3.1 แบบประเมินผลก่อนเรียน - หลังเรียน

                                                8 - 10     คะแนน  เกณฑ์   ดีมาก

6 - 7       คะแนน  เกณฑ์   ดี

4 - 5       คะแนน  เกณฑ์   พอใช้

0 - 3       คะแนน  เกณฑ์   ยังต้องปรับปรุง

6.3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

40 - 50  คะแนน  เกณฑ์   ดีมาก

30 - 39  คะแนน  เกณฑ์   ดี

20 - 29  คะแนน  เกณฑ์   พอใช้

10 - 19  คะแนน  เกณฑ์   ยังต้องปรับปรุง

 

 

 

6.3.4 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

8 - 10     คะแนน  เกณฑ์   ดีมาก

6 - 7       คะแนน  เกณฑ์   ดี

4 - 5       คะแนน  เกณฑ์   พอใช้

0 - 3       คะแนน  เกณฑ์   ยังต้องปรับปรุง

                                6.3.5 เกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                                 ถือเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50

 

7. กิจกรรมเสนอแนะ

                                ให้ลูกเสือศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุด และห้องกิจกรรมลูกเสือ       

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 0.583164 sec.